T?ng h?p kinh nghi?m ch?a b?nh b?ng m?t k? ?à

M?t k? ?à có nhi?u tác d?ng t?t cho s?c kh?e c?a b?n. H?m nay chúng t?i xin t?ng h?p m?t s? tác d?ng ch?a b?nh c?a m?t k? ?à.

M?t k? ?à

1. Ch?a b?nh hen suy?n cho tr? nh? b?ng m?t k? ?à

Hen suy?n hay còn g?i là hen ph? qu?n hay viêm ph? qu?n co th?t, viêm ph? qu?n t?c ngh?n. B?nh này nhi?u ng??i dùng kháng sinh ch?a kh?ng kh?i. Xin nêu ra ?ay m?t vài tr??ng h?p ?? các b?n r? h?n.

?+ M?t m? trên webtretho có ních name là: me buppy – webtretho

@ngocbichphu nhuan: Con mình ???c 2 tu?i 4 tháng r?i. Bé b? hen t? lúc 16 tháng mà mình ?au có bi?t, c? ch?y theo BV ch?a VPQ, VP, chích bao nhiêu là kháng sinh t?i l?m. ??n khi bé ???c 20 tháng thì ?i bác B?o, ch?a ???c 4 tháng mà ch?ng d?t ?i?m, th?nh tho?ng v?n lên c?n hen. B?t ??u t? 2 tu?i 2 tháng thì u?ng m?t k? ?à, ??n nay là 3 tháng r?i ch?ng u?ng, ch?ng x?t, mình m?ng l?m. Mình c?ng c?u mong các m? s?m ki?m ???c m?t c?a con k? ?à. Hihi mà nó là ??ng v?t quí hi?m ??y, nên khó ki?m là ph?i.

Ch?a b?nh hen suy?n cho tr? nh? b?ng m?t k? ?à

@ vodau?
b?n mua k? ?à ? quán nh?u m?c nh?, ch?c do c?ng chuyên ch?. Mình mua trên khu v?c r?ng Nam cát tiên, thu?c huy?n V?nh c?u, t?nh ??ng Nai thì giá ch? 260.000/1 ky th?i.?
C?ng nh?n ngày càng nhi?u bé b? hen. Con mình u?ng m?t ???c g?n 2 tháng r?i và ch?a th?y bi?u hi?n tái phát. c?u tr?i ph?t cho con h?t h?n.

Ch? tr??c ?ay bé u?ng singulair ròng r? 4 tháng tr?i và c? x?t d? phòng n?a. Còn trong ngày khi ho thì l?i x?t c?t c?n.

Su?t ngày ng??i nhà c? l?m le cái babyhaler trên tay, ?i ?au c?ng kh?ng dám quên, t?i l?m. Nh?ng trong 4 tháng ?ó bé b?t ho h?n, ngh?a là b?t ho ngày trong tu?n ??u tiên u?ng singulair, nh?ng BS b?t duy trì u?ng kho?ng 6 tháng cho ??n 1 n?m ??y. Gi? thì b? cái babyhaler vào góc nhà, ch?ng xài ??n n?a

2. M?t k? ?à Ch?a b?nh hen suy?n, ch?a d? d?ng, viêm m?i d? ?ng

+ M?t m? trên webtretho có níck name là: mio_mie

?úng là m?t k? ?à ch?a hen r?t t?t, và c? ch?a d? ?ng n?a, viêm m?i d? ?ng c?ng h?t ??y, các m? ?.

Sau khi mình sinh bé ??u, cách ?ay 8 n?m, c? ??a thay ??i, mình t? d?ng b? viêm m?i d? ?ng n?ng và có nhi?u tri?u ch?ng c?a hen.

???c m?t ch? b?n cùng c?ng ty ch? cho, mình ?? u?ng m?t k? ?à và ?? h?t h?n.

Cách u?ng c?ng ??n gi?n l?m, ?em m?t ph?i kh? (?? trên b?p l?a cho kh? ??c l?i là t?t nh?t, h?i ?ó mình ?em g?i ? lò n??ng bánh m?, hihi…) r?i b?o qu?n trong t? l?nh.

M?i l?n u?ng, c?t 1 mi?ng nh?, b?ng h?t g?o, ch?ng cách thu? r?i u?ng (n?u s? ??ng thì cho thêm tí m?t ong vào). Sau này dùng quen, mình ch?ng c?n ch?ng n?a, ch? c?t mi?ng nh?, ng?m cho tan d?n và nu?t. M?t kh? ?? trong t? l?nh có th? dùng hàng n?m, kh?ng s? h? h?ng.

m?t k? ?à ch?a hen r?t t?t, và c? ch?a d? ?ng n?a

+ M?t m? trên webtretho có níck name là:?conyeu2005

M? mình c?ng t?ng ch?a hen b?ng m?t k? ?à, m?t k? ?à kh?ng ??c.

m?t k? ?à kh?ng ??c

3. M?t k? ?à có ??c kh?ng?

+ M?t m? trên webtretho có níck name là: ngochant0801

Nha? mi?nh kh?ng ch??a hen, nh?ng mi?nh la?m bên ??ng y, mi?nh th???ng xuyên du?ng ma?t ky? ?a? ch??a ???ng kinh va? mi?nh kh??ng ?i?nh r??ng, ma?t ky? ?a? kh?ng hê? ???c, co? nh?ng tr???ng h??p mi?nh cho bê?nh nhan s?? du?ng khi v??a thi?t ky? ?a?, du?ng ca? ca?i lu?n va? du?ng ke?o da?i khoa?ng 5 con, kh?ng hê? a?nh h???ng.

Nê?u ai bi? ng?? ???c co? thê? la? do mua pha?i ma?t gia? th?i. Ca?c me? co? con bi? hen co? thê? du?ng ma?t ky? ?a? kê?t h??p v??i ma?t tr?n, co? ra?t nhiê?u tr???ng h??p ?a? kho?i tuy nhiên hen cu?ng co? nhiê?u loa?i, co? loa?i du?ng ma?t ky? ?a? co? ta?c du?ng, co? loa?i kh?ng co? ta?c du?ng.

Trong tr???ng h??p ca?c me? s??, kh?ng du?ng ma?t ?v thi? co? thê? ha?p tr??ng ga? v??i men b??c (men r???u) la?m t?? thu??c b??c cho con ?n cu?ng co? thê? kho?i ????c hen. Nê?u ca?n t? va?n, ca?c me? co? thê? go?i cho mi?nh 0914262018.

Nh??ng ba?i thu??c dan gian la? nh??ng ba?i thu??c lau ???i, ????c ?ng cha ta du?ng tr?? tha?nh kinh nghiê?m, tuy ch?a ????c nghiên c??u nh?ng ra?t hiê?u qua?. Chu?c ca?c ca?c be? nhanh kho?i bê?nh.

4. M?t k? ?à ch?a s?t cao co gi?t

+ M?t m? trên webtretho có níck name là: Tháng Ch?p

Chào các m?!
Con trai mình hay b? s?t cao co gi?t, m?y l?n làm mình s? ch?t khi?p (gi? ng?i nh? l?i giay phút ?ó v?n th?y h?i hùng).

R?i có ng??i mách cho mình dùng m?t k? ?à và mình ?? th? cho con dùng b?ng cách m?i l?n cho con ?n mình l?y m?t m?u r?t nh? m?t tr?n vào cháo, tr?m vía gi? s?t kh?ng th?y bi?u hi?n c?a co gi?t n?a.

Tìm hi?u thêm th?y m?t k? ?à còn có nhi?u c?ng d?ng n?a nh? ch?a hen suy?n, ??ng kinh và c? t?c kinh n?a…

M?t k? ?à ch?a s?t cao co gi?t

Ngu?n:?https://www.facebook.com/cachchuabenhhenphequan/posts/2395046860820932

5. Video: Ai ?? dùng m?t k? ?à ch?a hen ph? qu?n

Nhi?u ng??i b? viêm ph? qu?n t?c ngh?n m?n tính nh?ng l?i s? kh?ng dám dùng m?t k? ?à ?? ch?a b?nh.

S? thì th?i, còn ai mu?n ch?a b?nh thì dùng. M?i các b?n cùng xem video nhé.

6. Mua m?t k? ?à ? ?au?

Mua m?t k? ?à ? ?au

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. 6 Tháng B?y, 2019

    […] + M?t k? ?à ch?a Hen suy?n, Viêm ph? qu?n, s?t cao co gi?t, ??ng kinh […]

Tr? l?i

时时彩平台下载