Thu?c ch?a ?au l?ng – Ch?a ?au l?ng b?ng thu?c nam

Thu?c ch?a ?au l?ng chính là dùng thu?c nam ?? ch?a ?au l?ng. H?m nay chúng t?i xin gi?i thi?u v?i các b?n bài thu?c ch?a ?au l?ng b?ng thu?c nam gia truy?n hi?u qu?.

V?i các thành ph?n c?a bài thu?c hoàn toàn b?ng cay c? t? nhiên c?a núi r?ng Vi?t Nam. B?n yên tam s? d?ng. Th?o d??c có tác d?ng nhanh, ch? sau khi s? d?ng t? 3 ??n 5 ngày là b?n ?? c?m nh?n ???c thay ??i. ?ang t? ?au ??n b?n s? th?y c?m giác b?t ?au và d? ch?u h?n.

+ Bán th?o d??c ch?a ?au l?ng

Giá bán 01 gói th?o d??c tán b?t: 25.000 ?/gói;

+ Liên h? mua th?o d??c ch?a ?au l?ng

B?n mua hàng vui lòng liên h? v?i chúng t?i theo s? ?i?n tho?i: 0932.340.345 ?? mua hàng. (G?p To?i sinh n?m 1976).

+ ??a ch? bán th?o d??c ch?a ?au l?ng:

Các b?n có th? ??t hàng tr?c ti?p t?i ??a ch?: S? 46, h?m 34/232/18 ph? V?nh Tuy, Ph??ng V?nh Tuy, Qu?n Hai Bà Tr?ng, Hà N?i.

Cách s? d?ng, li?u dùng th?o d??c ch?a ?au l?ng:

B?n cho gói b?t th?o d??c vào c?c. Sau ?ó rót?150ml n??c s?i vào. (150ml t??ng ???ng m?t bát con n??c hay m?t n?p phích n??c). B?n có th? cho thêm m?t thìa ???ng ho?c m?t thìa m?t ong cho d? u?ng.

Th?i ?i?m u?ng th?o d??c sau khi ?n xong 15 phút.

Li?u dùng: M?t ngày b?n nên dùng t? hai ??n 3 gói sau khi ?n xong 15 phút.

Thu?c có hi?u qu? sau t? 3 ??n 5 ngày s? d?ng. Kiêng k?: Cay, Chua, Th?t trau, Th?t bò, Th?t chó.

Ngoài ra th?o m?c kh?ng có ph?n ?ng ph? nào. Th?o m?c dùng ???c cho tr? em, tr? s? sinh.?

Các s?n ph?m khác có th? b?n quan tam:

Thu?c ch?a ?au l?ng – Thu?c nam ch?a ?au l?ng;

————————————————

Các bài vi?t có th? b?n quan tam

Cách ch?a sút l?ng b?ng thu?c nam an toàn hi?u qu?

?au l?ng và Cách ch?a ?au l?ng b?ng th?o d??c gia truy?n

Chào m?ng các b?n ghé th?m trang web c?a chúng t?i

————————————————

Trang web c?a chúng t?i có các trang chính nh? sau:

Trang ch?:?http://www.www.uxfttm.com.cn/

Trang th?o m?c:http://www.www.uxfttm.com.cn/thao-moc/

Trang Shop:?http://www.www.uxfttm.com.cn/shop/

Trang Health:?http://www.www.uxfttm.com.cn/health/

Trang Beauty:?http://www.www.uxfttm.com.cn/beauty/

Trang Baby:?http://www.www.uxfttm.com.cn/baby/

Trang About:?http://www.www.uxfttm.com.cn/about/

 

 

Facebook Comments

You may also like...

Tr? l?i

时时彩平台下载