Tam th?t t?t cho ng??i bi?t dùng – Tam th?t Vi?t Nam

Th?ng th??ng m?i ng??i hay dùng tam th?t c?a Trung Qu?c và th??ng trên th? tr??ng ch? th?y bán tam th?t c?a Trung Qu?c. Ch? ít ai bi?t v? tam th?t c?a Vi?t Nam. B?n mu?n bi?t v? tam th?t t?t – Tam th?t Vi?t Nam h?y theo d?i bài vi?t này nhé.

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

Trên ?ay là c? tam th?t t??i. N?u ch? bi?n theo c?ng ngh? c?a Trung Qu?c thì s? ???c nh?ng c? tam th?t nh? th? này

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

Còn n?u ch? bi?n theo c?ng ngh? Vi?t Nam là ch? có ph?i ho?c s?y thì ???c c? tam th?t nh? th? này

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

?? các b?n hi?u r? h?n t?i xin trích m?t bài vi?t c?a nhà báo r?t n?i ti?ng vi?t v? tam th?t. T? bài vi?t này hy v?ng các b?n s? có cái nhìn nh?n ?úng ??n v? tam th?t và bi?t ???c giá tr? th?t c?a nó nh? th? nào.

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

Tam th?t cho ng??i nghèo
??t tr??c làm m? tam th?t ??c bi?t cho anh ch? em nhi?u ti?n, ??ng fb ?úng 1 ti?ng h?t s?ch. Gi? v?n ch?a làm thêm ???c lo?i ?ó.
Nh?ng, giá 5 tri?u là quá cao so v?i ng??i nghèo, nên làm m? cho anh ch? em ít ti?n.
H?n t? tam th?t tr?ng trên ??i cao còi c?c, c? 4 tu?i, nh?ng nh?, ?? 30gr ???c r?a s?ch và ph?i d??i cái n?ng thiêu ??t. Sau ?ó ??a vào máy s?y ?? ?? ?m xu?ng ?úng tiêu chu?n an toàn th?c ph?m. Khi c? tam th?t giòn tan, thì “?i tr?i” nó tóp ?i còn b?ng cái ??a và nh? h?u. Theo tính toán thì 6,7kg tam th?t nh? t? v??n v?n dính ??t, cho lên can, m?i làm ???c 1kg tam th?t kh?. Nh?ng m? bao tam th?t kh? mà mùi th?m c?a sam th?m n?c.

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam
V?y nên, gi?c m?ng làm cho ng??i nghèo khó thành hi?n th?c, khi m?t kg tam th?t kh? lo?i này có giá t?i 3,5 tri?u ??ng.
Ng??i Tàu ch? bi?n ki?u gì khi nh?ng c? tam th?t nh? nh? th? này có giá trên d??i 1 tri?u ??ng ? Vi?t Nam?
Ch? có th? là ch? còn ch?t gì kèm v?i c?ng ngh? t?m hoá ch?t và c?ng ngh? s?y kh?ng hao c?. V?i c?ng ngh? s?y c?a Tàu thì hàm l??ng d??c ch?t s? c?c th?p.

tam-tot-cho-nguoi-biet-dung-tam-viet-nam

Chính vì v?y chúng t?i khuyên b?n n?u có ?i?u ki?n hay dùng tam th?t t??i, và dùng tam th?t t??i c?a Vi?t Nam là chu?n nh?t. Ngoài ra b?n có ?i?u ki?n h?n thì h?y dùng tam th?t hoang hàng r?ng ch?t l??ng th?t là tuy?t v?i.

 

 

Facebook Comments

You may also like...

1 Response

  1. 14 Tháng T?, 2019

    […] + Tam th?t t?t cho ng??i bi?t dùng […]

Tr? l?i

时时彩平台下载