C? hoa vàng, tác d?ng c?a c? hoa vàng có th? b?n ch?a bi?t

C? hoa vàng là lo?i cay c? có hoa màu vàng. Theo chúng t?i ???c bi?t trong th?c t? có hai lo?i c? hoa vàng, m?t lo?i than tím và m?t than màu xanh. Ngoài b?c th??ng dùng lo?i c? than màu tím làm thu?c ch?a b?nh.

1.?C? hoa vàng than tím

2.?C? hoa vàng than xanh

C? hoa vàng có r?t nhi?u tác d?ng tuy nhiên chúng ta ch?a bi?t nhi?u v? tác d?ng c?a lo?i cay c? này. Chúng ta cùng tìm hi?u v? tác d?ng c?a lo?i c? này nhé.

3.?Tác d?ng c?a c? hoa vàng.?

Ngoài b?c th??ng có c? hoa vàng than tím, mi?n nam và tay nguyên th??ng có c? hoa vàng than xanh.

C? hoa vàng còn có tên g?i là c? cam. Có r?t? nhi?u tác d?ng. B?n có th? h?i các GSTS chuyên v? cay c?. N?u các v? ?ó kh?ng bi?t thì các b?n có th? tham kh?o trong nhan dan.

Theo kinh nghi?m c?a nhan dan c? hoa vàng có nh?ng tác d?ng sau:

+ Ch?a tr? em bi?ng ?n, ch?m l?n, chính vì v?y g?i là c? cam.

+ Dùng làm thu?c?ch?a ?au m?t.?

+ Dùng làm thu?c ch?a m?t m?, m?t kém kh?ng nhìn r?

+ Dùng ch?a b?nh gan, có tác d?ng ch?a b?nh gan, b?nh vàng da.

+ Dùng ngoài ?un n??c t?m cho tr? c?ng r?t t?t

+ Dùng làm trà u?ng có tác d?ng th?i ??c gan th?i ??c c? th?.?

+ Th?ng th??ng ch? dùng ?un n??c u?ng. Ngoài ra còn dùng k?t h?p v?i các th?o d??c khác ?? có tác d?ng t?t h?n.

Ngoài ra còn có nhi?u tác d?ng khác mà chúng t?i ch?a bi?t ??n. Ch? bi?t Trung Qu?c thu mua c? hoa vàng này r?t nhi?u.?

Ti?c r?ng ? Vi?t Nam ch?a có nhi?u ng??i bi?t s? d?ng cay này. C?ng th?t là ti?c. Tuy nhiên c? hoa vàng, có nh? lên l?i m?c, nên c?ng kh?ng th? tuy?t di?t.

Mong r?ng sau này khoa h?c phát tri?n chúng ta bi?t nhi?u h?n tác d?ng cay c? hoa vàng, ?? mang tác d?ng quy c?a cay ph?c v? m?i ng??i.

Mong các b?n ?óng góp thêm v? tác d?ng c?a cay c? hoa vàng này.

4. Xem video: Tác d?ng c?a c? hoa vàng

5.?Bài vi?t b?n nên xem

+ Tam th?t t?t cho ng??i bi?t dùng

+ M?t k? ?à ch?a Hen suy?n, Viêm ph? qu?n, s?t cao co gi?t, ??ng kinh

Facebook Comments

You may also like...

Tr? l?i

时时彩平台下载